Algemene gebruiksvoorwaarden, versie september 2021

De eenmanszaak PikanteSpeurtocht.nl, handelende onder de naam PikanteSpeurtocht.nl, gevestigd aan de Verlengde Lodewijkstraat 110 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 01183287. Hierna te noemen ‘PS’, en De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten of diensten van PikanteSpeurtocht.nl, hierna te noemen ‘Gebruiker’,


in aanmerking nemende:

- PS ontwikkelt sinds 2014 een diverse online relatie spellen, een relatie blog en diensten, met opdrachten, tips en/of begeleiding gericht op het verbeteren en of versterken van een liefdesrelatie, welke in deze overeenkomst de producten genoemd worden.

- Gebruiker heeft aangegeven de producten van PS te willen gebruiken.

- Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor het wereldwijde gebruik van producten.

- Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden voordat de producten aangeschaft worden, geeft de gebruiker impliciet aan meerderjarig te zijn en daarmee bevoegd is de inhoud van de producten te bekijken.

- Door te klikken op de ‘Ik ga akkoord’-knop, danwel een vergelijkbare knop met als doel het aanschaffen van een van de producten, tijdens het downloaden van de producten , updates of upgrades danwel indien u op andere rechtsgeldige wijze akkoord gaat, zijn de hierna te noemen voorwaarden van toepassing. Na het betalen, instellen van de persoonlijke gegevens en/of downloaden van documenten kan de gebruiker, gebruik maken van de producten.

Indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan is Gebruiker niet gerechtigd de producten te gebruiken. Verklaren dat:


Artikel 1 Definities

● Ledensite: op de website(s) van PS is o.a. het verrassingsspel te vinden. Het spel bevat opdrachten, datetips en de informatie op het forum om de partner te verrassen. Na afmelding van het spel ontvangen gebruikers een e-book met de datetips die tot dan toe binnen de ledensite tot hun beschikking waren.

● Gebruiker: Onder gebruiker in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden wordt, tenzij anders is overeengekomen, verstaan twee natuurlijke personen, die samen een relatie hebben, gebruik mogen maken van de producten.

● Website: De website op het domein https://pikantespeurtocht.nl. Op deze website kan de Gebruiker de producten in combinatie met het domein https://lekkersamen.nl/ bekijken, algemene informatie over het spel en informatie op het forum lezen. Ook zijn deze voorwaarden altijd na te lezen. Na betaling van een eenmalig bedrag of een maandelijks lidmaatschap (maandelijks opzegbaar) is op de website https://verrassingsspel.nl actief deel te nemen aan het spel en het forum en zijn deze voorwaarden na te lezen.


Daarnaast bevat de website https://pikantespeurtocht.nl/ een blog en een kennisbank te vinden met vrij toegankelijke informatie over daten, liefde en intimiteit en worden diverse spellen aangeboden. Sommige spellen worden digitaal geleverd en sommige spellen bestaan uit pakketten die verstuurd worden naar de klant na betaling (en soms na telefonisch contact, wanneer een pakket op maat gemaakt moet worden). Op https://lekkersamen.nl/ worden ook sprekers aangeboden die voor groepen een verhaal kunnen vertellen over liefde in de breedste zin van het woord. De spreker wordt ingehuurd tegen individueel afgesproken tarief (afhankelijk van groepsgrootte, aantal deelnemers, duur, locatie en onderwerp).


Tot slot worden op https://pikantespeurtocht.nl/ diensten aangeboden in de vorm van relatie begeleiding. Dit zijn verschillende diensten waarbij gebruikers persoonlijk advies krijgen met als doel het behalen van persoonlijke liefdesdoelen. Het contact met de gebruiker vindt voornamelijk plaats via e-mail, telefoon en Skype. De verschillende diensten duren van enkele keren contact tot een jaar lang intensieve begeleiding.


Artikel 2 Gebruiksrecht


2.1 Gebruiker verkrijgt na betaling (in euro's of door het invoeren van naam en e-mailgegevens) een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht voor het gebruik van de producten. De inhoud van de producten worden regelmatig uitgebreid en aangepast. .


2.2 Gebruiker heeft het recht de producten te gebruiken voor legale doelstellingen, zoals op de Website omschreven waarvoor het bedoeld is. Bij oneigenlijk gebruik is PS gerechtigd het gebruiksrecht op te zeggen, danwel te beperken.


2.3 Actieve deelname op de ledensite wordt door Gebruiker besteld via de website https://verrassingsspel.nl/ Het verrassingsspel, danwel een ingeschakelde derde (bijvoorbeeld betaalsysteem of E-mailmarketing systeem) bevestigt de bestelling na ontvangst van de betaling. Hierna wordt gebruiker direct doorgeschakeld naar een pagina waar de gebruiker zijn of haar gebruikersgegevens kan invoeren om zodoende direct een actieve gebruiker van de ledensite te zijn.


2.4 Toegang tot de producten is niet mogelijk zonder het door PS aan Gebruiker gevraagde naam en emailadres. Wanneer producten verstuurd moeten worden is ook een verzendadres nodig. Bij de meeste producten en diensten is ook een telefoonnummer nodig om contact op te kunnen nemen met de gebruiker. 


2.5 De digitale producten zijn beschikbaar op zowel smartphone als vaste computer als tablet met alle besturingssystemen.


2.6 PS en het Verrassingsspel bewaren de gegevens van de gebruiker maximaal 12 maanden. Daarna worden ze handmatig verwijderd uit de systemen of geanonimiseerd. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt en een langere bewaartermijn nodig is.


2.7 Door de producten in gebruik te nemen, down te loaden of deel te nemen aan een spel of dienst en daarmee akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft Gebruiker aan het verrassingsspel en of PS het recht alle ingevoerde gegevens (waaronder email adressen, NAW-gegevens, beeldmateriaal, tekst en betaalgegevens te (laten) verwerken voor zover dit in overeenstemming is met de dienstverlening, danwel noodzakelijk is in de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor ook ons privacybeleid.


2.8 Het staat PS te allen tijde vrij technische noodzakelijke maatregelen te treffen welke noodzakelijk zijn om de dienst beschikbaar te houden, waaronder aanpassingen in de snelheid, dienstverlening en functionaliteit.


 2.9 PS respecteert de privacy van de gebruikers en zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die gebruiker aan PS verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Europese wet AVG wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Het verrassingsspel en PS verkopen de persoonlijke informatie niet aan derden. En maximaal 12 maanden bewaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.


Artikel 3 Vergoeding


3.1 Gebruiker is voor het gebruik van de producten en deelname aan producten een eenmalige of een maandelijkse vergoeding verschuldigd. De prijzen (in valuta of door het afgeven van gegevens of waarde codes) worden door PS bepaald en staan altijd vermeld op de website voordat overgegaan kan worden tot het aanschaffen van een van de producten.


Artikel 4 Aansprakelijkheid


4.1 De datetips en informatie op website en binnen de producten zijn bedoeld voor normaal gebruik en gelden in geen geval als aanmoediging om risicovol gedrag te vertonen. PS is nimmer aansprakelijk voor het feitelijke handelen van Gebruiker, alsook de daaruit ontstane schade.


4.2 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van PS, is de aansprakelijkheid van PS, op welke grond dan ook, jegens Gebruiker of jegens anderen die via Gebruiker aanspraken maken beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het aanschafbedrag van de producten, welke Gebruiker aantoonbaar heeft voldaan.


4.3 PS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen, letselschade, immateriële schade, tijdsverlies, liefdesverdriet en verlies of beschadiging van gegevens.


4.4 PS heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid en beveiliging van haar digitale producten, alsook eventueel hosting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hiervoor zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten met betrokken partijen (op grond van de AVG). PS is nimmer aansprakelijk indien het gewenste niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.


4.5 PS is nimmer aansprakelijk voor fouten in de datetips, opdrachten en adviezen die gegeven worden.


4.6 PS is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder beschadiging van gegevens of (tijdelijke) niet toegankelijkheid van de producten, ontstaan door of bij het gebruik van de producten veroorzaakt door derden, waaronder hackers, dan wel foutief gebruik door Gebruiker, of derden zelf.


4.7 PS is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend: a. niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in netwerken, informatie, energievoorziening, producten of diensten van derden; b. stakingen of arbeidsonrust; c. storingen in hardware; d. door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.


4.8 Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot € 1.000,-.


4.9 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan per e-mail aan PS op emailadres info@pikantespeurtocht.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.


4.10 In ieder geval is Gebruiker verantwoordelijk voor alle door hem/haar uitgevoerde opdrachten en of opgevolgde adviezen..


4.11 Indien dit technisch noodzakelijk is behoudt PS zich het recht de online producten (tijdelijk) buiten gebruik of niet beschikbaar te stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens Gebruiker leidt.


Artikel 5 Vrijwaring


5.1 Gebruiker vrijwaart PS en zal het alle schade en kosten (inclusief juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens PS betreffende het feitelijke gebruik van de ledensite door Gebruiker of door derden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten


6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, teksten, beeldmateriaal en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen PS en Gebruiker, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PS, diens zusterondernemingen (LekkerSamen, het verrassingsspel, PikanteSpeurtocht, Escaperoom.love) of diens leveranciers.


6.2 Gebruiker zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de ledensite die deze intellectuele eigendomsrechten direct of indirect aantasten of schaden.


6.3 Bij gebruik van materialen waarop het IE van een andere partij rust, zal PS altijd verwijzen naar deze partij. 


Artikel 7 Overdracht


7.1 Het is Gebruiker niet toegestaan de in artikel 2 omschreven licentie en de daaronder vallende rechten en verplichtingen aan derden toe te kennen, te delegeren of op andere wijze over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PS (tenzij anders vermeld in of bij de producten).


7.2 Elke toekenning, delegatie of overdracht van rechten in strijd met hiervoor gestelde voorwaarde is nietig.


Artikel 8 Beëindiging


8.1 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.


8.2 Opzegging door Gebruiker binnen 30 dagen geschiedt door het verwijderen van de digitale producten van diens Smartphone, tablet, computer of andere gegevensdrager. Daarnaast dient de gebruiker een e-mail te sturen met de opzegging. Alle digitale producten die binnen 30 dagen opgezegd worden, worden altijd vergoed met het bedrag dat door gebruiker aantoonbaar betaald is. Tevens zal door PS de toegang tot (digitale) producten geblokkeerd worden door de gegevens van Gebruiker te verwijderen uit het systeem. Het emailadres voor deze opzegging is: info@pikantespeurtocht.nl


8.3 PS zorgt na uitschrijving voor deelname van het verrassingsspel voor een per e-mail toezenden e-book met de datetips die tot dan toe beschikbaar waren binnen de ledensite. Hierdoor houdt Gebruiker de beschikking over de tot dan toe vergaarde informatie.


8.4 De licentie, hosting of enige andere dienstverlening kan door PS beëindigd of opgeschort worden indien Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst.


8.5 Bij beëindiging van de licentie komen alle aan Gebruiker verleende rechten, waaronder maar niet beperkt tot het gebruiksrecht voor de producten, en de verplichtingen van PS met onmiddellijke ingang te vervallen. PS is nimmer aansprakelijk voor de schade van Gebruiker die hierdoor kan ontstaan.


8.6 Indien een van de gevallen genoemd in punt 4.3 van deze overeenkomst zich voordoet, heeft PS het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten. Dit geldt onverminderd het recht van PS vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.


8.7 Een demo-, trial- of free-versie is -indien beschikbaar- beperkt te gebruiken door Gebruiker.


Artikel 9 Algemene voorwaarden


9.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de onderliggende diensten zijn de algemene voorwaarden van PS van toepassing, zijnde de ICT Office Voorwaarden 2009,in het bijzonder de modules 1 t/m 6, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder het nummer 30174840. Door deelname aan het spel of actief gebruik maken van het forum en daarmee akkoord te gaan verklaart Gebruiker een exemplaar aangeboden te hebben gekregen tijdens het besteltraject via deze link, op de hoogte te zijn van de inhoud hiervan en hiermee akkoord te gaan.


Artikel 10 Slotbepalingen


10.1 Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.


10.2 Indien en voor zover delen uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar mochten zijn, zal dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aantasten en zullen de betreffende delen geacht moeten worden te zijn overeengekomen op een wijze, die zo dicht mogelijk aanligt tegen het gewraakte gedeelte, en die niet nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar is.


10.3 Indien er bij vertalingen van producten, dan wel deze voorwaarden, een verschil ontstaat met de Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie.


10.4 Het einde van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen, die door hun aard van kracht dienen te blijven.


10.5 Op deze overeenkomst en haar tenuitvoerlegging is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te Groningen.


Groningen | september 2021| Algemene Voorwaarden PikanteSpeurtocht.nl